بلوز و دامن (خشکشویی + اتو)

بلوزدامن ساده

بلوزدامن کار شده

سه پیس

سه پیس کار شده

دامن ساده

دامن کار شده

بلوز و دامن (فقط اتو)

اگر فقط از خدمات اتو در زیپ جت | Zipjet استفاده میکنید مسئولیت شستشوی نامناسب قبلی و یا لکه های باقیمانده بر روی البسه به عهده مشتری است.

مبلغ:
فهرست